Naar boven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eurolight living is een groothandel concept van Eurolight Aalsmeer B.V. De algemene voorwaarden van Eurolight Aalsmeer B.V. vindt u hier onder.
De algemene voorwaarden van Eurolight Aalsmeer B.V., gevestigd te Looijdijk 32a (3612 BG) Tienhoven, Nederland. Bij de kamer van koophandel ingeschreven als 30156971 (voortaan aangeduid als; Eurolight living). Laatst bijgewerkt op 18e augustus 2014 (vanaf nu op genoemd; de algemene gebruiksvoorwaarden).

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die voortvloeien uit Eurolight living, alsmede op alle overeenkomsten tussen Eurolight living en andere partijen.
2. In deze algemene voorwaarden verwijst "tegenpartij" naar elke (rechts)persoon die een overeenkomst heeft gesloten met Eurolight living, of een overeenkomst wil aangaan.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden en bepalingen zijn slechts bindend indien en voor zover mogelijk deze werden bevestigd door Eurolight living in schriftelijke vorm.
4. De algemene voorwaarden voor aankoop van de klant zijn niet van toepassing tenzij Eurolight living deze in schriftelijke vorm heeft aanvaard. In dit geval gelden die voorwaarden alleen voor deze specifieke transactie. Transacties in de toekomst zullen niet automatisch plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN
1. Alle gedane aanbiedingen blijven geldig voor een periode die is aangegeven door Eurolight living.
2. Een offerte is slechts bindend wanneer deze schriftelijk is bevestigd.
3. Het verzenden van aanbiedingen en/of folders, prijslijsten enzovoort verplichten eurolight living niet tot aanvaarding van een bestelling.

ARTIKEL 3 – REGELINGEN
1. Regelingen en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Eurolight living bindt het bedrijf niet aan verplichtingen zonder een schriftelijke bevestiging van een bevoegd persoon. In deze situatie wordt onder 'ondergeschikten' alle medewerkers en medewerkers zonder autoriteit bedoeld.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst ontstaat onder de volgende voorwaarden wanneer de andere partij heeft ingestemd met een offerte van Eurolight living in schriftelijke vorm of Eurolight living een opdracht van de andere partij schriftelijk heeft aanvaard.
2. De overeenkomst moet juist en volledig zijn. Als de juistheid van de inhoud binnen vijf dagen na de schriftelijke bevestiging van Eurolight living, of de schriftelijke aanvaarding van de levering van de toewijzing niet worden betwist door de wederpartij, zijn beide partijen gebonden aan de overeenkomst.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of beloften door Eurolight living, hun medewerkers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen die daarna worden gemaakt zijn alleen binden voor Eurolight living indien deze door hen schriftelijk zijn bevestigd.
4. Eurolight living behoudt zich het recht voor om een zekereheid te vragen op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst of erna opdat betalingen en andere verplichtingen zullen worden voldaan door de wederpartij alvorens (verder) hun diensten aan te bieden.
5. Eurolight living behoudt zich het recht voor - als zij dit noodzakelijk of wenselijk acht – om derde partijen in te schakelen voor een correcte uitvoering van de overeenkomst waarvoor de kosten voor rekening van de wederpartij komen overeenkomstig de dan geldende tarieven.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief arbeidskosten en exclusief transportkosten tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen in schriftelijke vorm.
2. De prijzen zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst zijn correct en bindend. Aan de prijzen zoals vermeld op de producten kunnen geen rechten worden ontleend.
3. In het geval van een onvoorspelbare stijging van een of meer van de prijs bepalende factoren houdt Eurolight living zich het recht voor om de prijs te verhogen waarbij met de beschikbare wettelijke regels rekening gehouden moet worden. Verhogingen die van te voren bekend zijn moeten worden meegenomen in offertes.

ARTIKEL 7-ANNULERING
1. In het geval van niet-betaling van een verschuldigde betaling, aanvraag van schorsing van betaling door de wederpartij, faillissement of liquidatie van de onderneming van de andere partij, behoudt Eurolight living zich het recht voor om de koopovereenkomst te annuleren, of het gedeelte van dat wat nog moet worden uitgevoerd, zonder enige ingebrekestelling, met behoud van recht op schadevergoeding.
2. Indien de andere partij wenst te annuleren, moet dit gebeuren per aangetekende post. Annulering brengt kosten met zich mee, afhankelijk van de bestelling. Deze kosten zullen rechtstreeks worden gecompenseerd met de aanbetaling die met de order wordt gemaakt. De annuleringskosten zijn:
-25% van het totaalbedrag van de aankoop indien de bestelling reguliere producten betreft.
-50% van het bedrag van de aankoop indien de bestelling een speciale product betreft dat moet worden besteld. Bij de aankoop van het product, zal de cliënt worden geïnformeerd over welke producten speciaal moeten worden gemaakt.

ARTIKEL 8 – AFLEVERING
1. Tenzij anders is overeengekomen, zal het tijdstip van levering het moment zijn waarop de goederen Eurolight levende bedrijf/magazijn verlaten worden. Levering zal alleen gratis zijn als deze, en voor zover dit, door Eurolight living, op de bevestiging van de bestelling of anderszins is aangegeven.
2. De levertijd is altijd een schatting, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen in schriftelijke vorm.
3. Alle verschuldigde kosten van vervoer, import en uitvoerrechten, opslag, controle en ruimen van bouwterreinen kosten, belastingen en heffingen, staan op de rekening van de wederpartij.
4. De verzending van goederen zijn voor rekening en op risico van de wederpartij, zelfs wanneer deze worden bezorgd namens Eurolight living. Deze verzending zal tellen als levering.
5. Levering zal worden gedaan om de eerste deur. De wederpartij is verantwoordelijk voor het ontvangen en de goederen naar binnen halen.
6. Als een onderdeel van de order klaar is, kan de Eurolight living besluiten tot het verzenden van dit deel, of wachten tot de hele order klaar is. In de eerste plaats moeten de facturen die betrekking hebben op de gedeeltelijke levering worden betaald binnen de betalingstermijn tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de andere partij.
7. Wanneer de goederen niet zijn ontvangen door de andere partij nadat het tijdstip van levering is verlopen, zal deze worden opgeslagen op kosten en risico van de andere partij. De wederpartij is verplicht hun bestelling zo spoedig mogelijk op te halen.
8. Als Eurolight living niet in staat is om hun verplichtingen te voldoen, zal zij onmiddellijk de andere partij op de hoogte stellen van de verwachte periode waarmee de voornoemde termijn van levering zal worden overschreden.
9. De wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding in het geval van overschrijding van het aangegeven tijdstip van levering. De koper kan de bestelling, de ontvangst en/of betaling van de goederen niet annuleren of weigeren wegens overschrijding van de levertijd.

ARTIKEL 9-TRANSPORT/RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking, enz., als er geen verdere instructies zijn vanuit de andere partij, zal worden gekozen door Eurolight living zoals dat in de branche gewoonlijk is, zonder dat zij hiervoor verantwoordelijk is. Eventuele specifieke wensen van de andere partij met betrekking tot het vervoer en de verzending worden alleen uitgevoerd als de andere partij de verantwoordelijkheid voor eventuele extra kosten op zich neemt, en de mogelijke extra risico’s accepteert.

ARTIKEL 10 – ONTVANGST/TERUGGAVE VAN GOEDEREN
1. Als de andere partij de goederen weigert in ontvangst te nemen, of deze aan Eurolight living retourneert zonder dat Eurolight living hiervoor een schriftelijke bevestiging van heeft gekregen, behoudt Eurolight living zich het recht voor het opslaan van de geretourneerde goederen op de rekening van de wederpartij en houden deze producten ter beschikking van de andere partij. Geen bewijs van de juistheid van de klachten kan hieruit worden afgeleid.

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De geleverde goederen blijven het eigendom van Eurolight living, tot het moment van volledige betaling van deze goederen door de andere partij.
2. In het geval van niet-betaling van een verschuldigde bedrag, opschorting van betaling, verzoek tot opschorting van betaling, faillissement, in het geval van juridische problemen, in het geval van overlijden of liquidatie van de goederen van de andere partij, zal Eurolight living het recht behouden om de order te annuleren, of het gedeelte van de order die nog moet worden geleverd, zonder opgave van ingebrekestelling , en behoudt het recht om goederen die niet zijn betaald of kunnen worden betaald weer op te halen, zonder afbreuk te doen aan hun recht compensatie te vragen voor enig verlies of schade. In dergelijke gevallen is elke eis van Eurolight living naar de andere partij rechtstreeks en onmiddellijk opeisbaar. De kosten van het ophalen en/of demonteren van de goederen zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12-VERANTWOORDELIJKHEID
1. Verzekering voor de verantwoordelijkheid die Eurolight living onder de verplichte wettelijke voorwaarden en de algemene regels van redelijkheid heeft, Eurolight living zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor kosten, schade en belangen die direct of indirect veroorzaakt zijn door:-een niet-toerekenbare tekortkoming om een opdracht uit te voeren, zoals verder beschreven in deze gebruiksvoorwaarden – handelingen of nalatigheid van de wederpartij, hun ondergeschikten , of andere personen die namens hun werken – fouten en/of gebreken die niet door de andere partij opgemerkt wanneer zij aanvaard dat het betreffende ontwerp
2. De aansprakelijkheid van Eurolight living gaat nooit verder dan die van hun leveranciers.
3. Eurolight living is niet aansprakelijk voor vertragingen in het geval van, bijvoorbeeld, schade aan de geleverde goederen tijdens het vervoer dat niet door hen is verstrekt.
4. Eurolight living accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, als gevolg van de onjuiste en/of oneigenlijk gebruik van hun geleverde goederen. Met onjuist en/of oneigenlijk gebruik, wordt bedoeld; het niet uitvoeren of in een niet correcte manier uitvoeren van de montage of gebruiks-instructies.
5. de aansprakelijkheid van Eurolight living is nooit groter dan de som van hun verzekering.

ARTIKEL 13 – NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE PRESTATIES
1. Met niet toerekenbare tekortkomingen wordt het volgende bedoeld: een tekortkoming die niet kan worden toegeschreven als een fout van Eurolight living, die noch bij wet, gerechtelijke stappen of over het algemeen wordt aanvaard door de samenleving als hun schuld. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn, onder andere, stakingen, buitensporige ziekteverlof van personeel Eurolight living, moeilijkheden bij het vervoer, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, verbodsbepalingen van invoer en exporteren, contingentering en operationele storingen bij Eurolight living of bij hun leveranciers, evenals de wanpraktijken van hun leveranciers, waardoor Eurolight living van beantwoorden aan hun verplichtingen jegens de andere partij wordt weerhouden.
2. Bij een oorzaak van een niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard bij Eurolight living, behoudt zij houdt het recht tot uitstel van de uitvoering van de overeenkomst gedurende die tijd, tot de omstandigheden waardoor de tekortkoming in de uitvoering zijn opgelost.
3. Indien de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming permanent is, kunnen de partijen een regeling voor de annulering van de overeenkomst en de bijbehorende effecten treffen.
4. Eurolight living behoudt het recht om een beroep doen op een niet toerekenbare tekortkoming als de omstandigheden die leiden tot de tekortkoming in het proces van beantwoording aan de verplichtingen optreedt nadat levering moet zijn geboekt.
5. Eurolight living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan worden veroorzaakt door de andere partij als zij aan hun verplichtingen (in tijd) als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming niet kunnen beantwoorden.

ARTIKEL 14 – KLACHTEN
1. De andere partij moet het controleren van de goederen (of het laten controleren van de goederen) doen bij de inzameling/levering van de bestelling. De wederpartij dient bij levering te controleren of de goederen voldoen aan de overeenkomst, wat betekent: – de juiste producten zijn geleverd – het aantal van de afgeleverde producten is gelijk aan die in de overeenkomst – de geleverde goederen beantwoorden aan de afgesproken kwaliteitseisen of – als deze ontbreken – de eisen die kunnen worden gemaakt voor normaal gebruik en/of doeleinden.
2. Klachten als gevolg van de waarneembare feiten na ontvangst (zie 14 - 1) moet worden vermeld op het ontvangst/verzenddocument, onder de straf van het verlies van het recht op klachten.
3. Klachten over gebreken die niet onmiddellijk waarneembaar zijn moeten worden meegedeeld door de wederpartij aan Eurolight living in schriftelijke vorm, binnen vijf werkdagen na ontvangst.
4. Het recht van klagen van de andere partij vervalt indien de andere partij nalaat om de producten van Eurolight living in hun oorspronkelijke staat te controleren.
Indien de klacht geldig is, kan Eurolight living kiezen voor reparatie indien mogelijk of vervanging van het product wanneer deze producten worden geretourneerd.
5. Eurolight living biedt alleen een garantie op constructiefouten en/of technische storingen. Krimpen/scheuren of soortgelijke schade aan houten producten is niet gedekt door de garantie, want het is de natuur voor hout om te verdraaien. Voor alle andere producten het beginsel "verkocht zoals gezien" van toepassing is, tenzij anders is overeengekomen.
6. Er kunnen geen klachten kunnen worden ingediend over producten die te koop zijn.
7. Alle glasproducten moeten direct na ontvangst worden gecontroleerd. Daarna, zullen klachten niet worden verwerkt.

ARTIKEL 15-BETALING
1. Tenzij anders overeengekomen, moet de volledige aankoop som worden betaald wanneer de toewijzing wordt bevestigd. Eurolight living accepteert geen cheques.
2. in de gevallen dat de andere partij: 
 a. Failliet is verklaard, een verzoek om uitstel van betaling indient, of bezit wordt genomen van een deel of van al hun bezittingen,
 b. overlijdt of onder voogdij wordt geplaatst,
 c. Geen antwoord op een van hun verplichtingen krachtens de wet of deze gebruiksvoorwaarden geeft,
 d. De factuur, of een deel ervan, niet betaalt binnen de gegeven termijn,
 e. Overgaat tot staking of overdracht van hun bedrijf of een belangrijk onderdeel ervan, dit betreft ook het invoeren van hun bedrijf in een nieuwe of reeds bestaande partnerschap, of overgaat tot het
doel van hun bedrijf in een van de bovengenoemde situaties,
behoudt Eurolight living het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervan bericht te hoeven geven en is juridische bemiddeling niet nodig.
Eurolight living is dan geen levering of kosten schuldig aan de andere partij.

ARTIKEL 16-BELANGEN EN KOSTEN
1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17-GESCHILLEN
1. Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, met inbegrip van die met andere partijen die in het buitenland wonen of gevestigd zijn.
2. Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen de andere partij en Eurolight living zal worden behandeld door de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Eurolight living.